Wzór umowy wynajmu

Umowa najmu zawarta w dniu {appointment_date} w Wilkasach pomiędzy: Mazurski Browar Ryn sp zoo z siedzibą ul.Albina Nowickiego 5 11-520 Ryn, NIP: 845-198-26-82, Zwaną dalej Wynajmującym, a {client_name}  zamieszkałym {client_address} o serii i nr dowodu osobistego {client_last_name} tel. kontaktowy {client_phone} zwanym dalej Najemcą.

 

§1 1. Przedmiotem najmu jest {staff_name} {#if staff_info}{staff_info}{/if}.
W okresie najmu {staff_name} będzie eksploatowany/a na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
Chęć zabrania zwierzęcia Najemca musi ustalić z Wynajmującym

 

§2 1. Okres najmu trwa od dnia {appointment_date} i godziny {appointment_time} {service_duration}.

 

§3 1. W okresie najmu, Najemca ponosi prawną odpowiedzialność za powierzony/ą mu {staff_name} oraz gwarantuje, że {staff_name} będzie używana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do kierowania {staff_name}.

 

§3 2. W przypadku awarii lub wypadku Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego lub osobę przez niego wskazaną natychmiast po zdarzeniu oraz sporządzić „protokół wypadku”, który jest podstawą dla Wynajmującego do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. W przypadku niedopełnienia ww. formalności lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez firmę ubezpieczeniową zaistniałe straty materialne ponosi Najemca.

 

§3 3. W przypadku przedłużenia terminu wynajmu, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty Wynajmującemu w wysokości {service_price} za każdą rozpoczętą {service_duration} spóźnienia. W przypadku nie poinformowania Wynajmującego o przedłużeniu najmu, Najemca traci kaucję w wysokości {service_info} którą wpłacił i nalicza mu się za każdy dzień spóźnienia opłatę dzienną najmu {staff_name} (bez uwzględnienia zniżek).

 

§4 1. W czasie przyjęcia {staff_name} zostanie sporządzony „protokół zdawczo-odbiorczy” na którym będzie uwidoczniony faktyczny stan {staff_name} oraz spis wyposażenia. Protokół ten będzie stanowić podstawie do oceny {staff_name} w czasie zwrotu Wynajmującemu.

 

§4 2. Odbiorem i oceną łodzi po okresie najmu będzie się zajmował Wynajmujący lub wskazana przez niego osoba.

 

§4 3. Najemca wpłaci Wynajmującemu koszt najmu w wysokości {service_price} w terminie zgodnym z § 5 pkt.3.

 

§4 4. Kaucję w wysokości {service_info} Najemca jest zobowiązany wpłacić do dnia przyjęcia {staff_name} z §2 wraz z pozostała opłatą za okres wynajmu łodzi.

 

§4 5. Opłata §4 pkt 3 należy się Wynajmującemu za cały okres najmu niezależnie od tego, czy Najemca używał {staff_name} czy nie.

 

$5 1. Koszt najmu nie obejmuje: wszelkich opłat portowych oraz śluzowych, sprzątania {staff_name}, opróżnienia zbiornika nieczystości, transportu {staff_name} do portu macierzystego, uzupełniającego tankowania paliwa.

 

§6 1. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia {staff_name} lub jego wyposażenia a także jego niezgodności „protokołu zdawczo-odbiorczego” Najemca zobowiązany jest uzupełnić braki w okresie najmu lub zwrócić Wynajmującemu kwotę odpowiadająca wartości szkody lub utraty wg. aktualnej ceny zakupu powiększonej o koszt usług z tym związanych.

 

§7 1. W przypadku nie stwierdzenia ww. zdarzeń nastąpi zwrot kaucji.

 

§8 1. Najemca jest zobowiązany zwrócić {staff_name} czystego/ą i wysprzątanego/ą. Po uiszczeniu opłaty w wysokości 100,00 zł Najemca jest zwolniony z obowiązku wysprzątania łodzi. Najemca wpłaca Wynajmującemu lub osobie przez niego wskazanej.

 

§8 2. W przypadku gdy na pokładzie {staff_name} będzie zwierzę opłata za sprzątanie związane z usunięciem sierści lub innych zanieczyszczeń zwiększa się do 200 zł.

 

§8 3. Najemca w celu zarezerwowania terminu on line zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu 100% wartości rezerwacji. Natomiast kaucje w momencie przejęcia {staff_name} od Wynajmującego w dniu rozpoczęcia rejsu.

 

§8 4. W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty §5 pkt 3 lub rezygnacji z najmu, umowa ulega rozwiązaniu, a 100% wartości rezerwacji przepada na rzecz Wynajmującego.

 

§9 1. Najemca nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią bez zgody Wynajmującego.

 

§9 2. Przekazywanie {staff_name} poszczególnym Najemcą będzie odbywać się w Marinie Port PTTK WILKASY ul.Niegocińska 1 w Wilkasach, o ile strony nie ustalą inaczej.

 

§9 1. Osoba upoważniona przez Wynajmującego do wszelkich czynności formalno prawnych, związanych z najmem, przekazaniem, odbiorem, pobieraniem opłat i opieką techniczną jachtu jest __________________.

§10 1. W przypadku wystąpienia awarii, uniemożliwiającej dalsze płyniecie, nie z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do dotarcia na miejsce zdarzenia i jak najszybszą naprawę usterki. Gdy usterka zostanie naprawiona, rejs trwa dalej zgodnie z umowa (za każdy dzień, kiedy wystąpiła awaria). Gdy naprawa będzie nie możliwa, wynajmujący zwraca Najemcy pieniądze za dni najmu.

 

§11 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

§11 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez odpowiedni Sąd.

 

§11 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

§12 1. Najemca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wypożyczalni .’

 

Podpis wynajmującego ____________________

 

Podpis najemcy ____________________

 


Ja wyżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez firmę MAZURSKI BROWAR RYN Sp. z o.o. w celu zawarcia umowy na najem {staff_name}.